Klanten Zorgprofessionals

Privacy

We respecteren de privacy van u en van de patiënten

Als organisatie is Sorgente nv ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten, zakelijke partners en bezoekers van essentieel belang zijn voor haar bedrijfsvoering. Persoonlijke gegevens van klanten, zakelijke partners en bezoekers worden dan ook met de grootste mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij aan ons zijn verstrekt en om onze service aan u te verbeteren. Sorgente nv zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen. Sorgente nv volgt nauwgezet de veiligheidsprocedures die zijn opgesteld om uw gegevens te beschermen.

Privacywetgeving

  • Wij handelen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We zullen nooit ongevraagd persoonsgegevens van klanten of relaties doorgeven aan derden. We hebben een privacyreglement opgesteld voor onze medewerkers. Hoe wij omgaan met persoonsgegevens kan de patiënt lezen in ons privacy statement.
  • Gegevensvastlegging en –verwerking: alleen persoonsgegevens die voor onze dienstverlening van belang zijn worden door ons, na toestemming, vastgelegd gedurende de wettelijke termijn.
  • Inzagerecht: u heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens.
  • We zijn gecertificeerd volgens de eisen voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem.
  • Wij hebben een kwaliteitsmanagementsysteem dat inzichtelijk is voor derden. Voor Nederland zijn we gecertificeerd voor NEN-ISO-9001:2015. We zorgen ervoor dat 98% van de primaire processen voldoet aan deze kwaliteitscriteria; wij meten dit maandelijks.